தீமையை தடுக்காமல் அதற்குத் துணை போவதால் ஏற்படும் சோதனைகள்.

தீமையை தடுக்காமல் அதற்குத் துணை போவதால் ஏற்படும் சோதனைகள்.

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *