ஜும்மா உரை – ஜமாதுல் உலமா சபய்

ஜும்மா-உரை_04-10-2019(Safar – 4)

shubhaat_Jumma_Urai_04-10-19Download

குர்பானியின் சட்டங்கள்

ஜும்மா உரை_09-08-19Download