ஜும்மா உரை – ஜமாதுல் உலமா சபய்

இறுதிப் பேருரை

last_naseehatDownload

காசைக் கரியாக்காதீர்

Jumma_Urai_25-10-19Download

ஜும்மா-உரை_04-10-2019(Safar – 4)

shubhaat_Jumma_Urai_04-10-19Download